A Centre for Children and Young People with Disabilities

A Centre for Children and Young People with Disabilities

#DynamicallyDifferent

Sessional Support Workers (Friday Groups)/ Gweithwyr Cymorth Sesiynol (Grwpiau Gwener)

Job Vacancies – 2 x Sessional Support Workers @ £10.65 per hour

3:00pm – 6:30pm Friday (Week 1) and 3:00pm – 7:00pm (Week 2)

Bradbury House – Hightown, Wrexham

Dynamic are looking for enthusiastic, experienced individuals to provide support to amazing children and young people with disabilities aged 8 – 19 years to achieve their potential through planned activities to develop their personal and social skills. Our activity groups are very high energy and about having fun!

Ideally a qualification or working towards a qualification in a related discipline would be preferable (e.g. QCF L3 Health and Social Care, CCLD, Playwork) together with some experience.

However, we equally value applicants who can demonstrate experience working with children and young people and/or supporting those with additional needs/disabilities who may not initially possess a related qualification as described.

DYNAMIC Sessional Support Workers (Fri) Advert ENG

DYNAMIC JD and PS – Sessional Support Worker (ENG)

DYNAMIC Application Form (ENG)

DYNAMIC Privacy Notice (ENG)

—————————————————————————————————————————————

Swyddi Gwag – 2 x Gweithiwr Cymorth Sesiynol @ £10.65 yr awr

3:00yp – 6:30yp Dydd Gwener (Wythnos 1) and 3:00yp – 7:00yp (Wynthnos 2)

Tŷ Bradbury – Hightown, Wrecsam

Mae Dynamic yn chwilio am unigolion brwdfrydig a phrofiadol i roi cymorth i blant a phobl ifanc anhygoel sydd ag anableddau 8 – 19 oed i gyflawni eu potensial trwy weithgareddau wedi’u cynllunio i ddatblygu eu sgiliau personol a chymdeithasol. Mae ein grwpiau gweithgareddau yn egni uchel iawn ac yn ymwneud â chael hwyl!

Yn ddelfrydol, byddai cymhwyster neu weithio tuag at gymhwyster mewn disgyblaeth gysylltiedig yn well (e.e. FfCCh L3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, GDDP, Gwaith Chwarae) ynghyd â rhywfaint o brofiad.

Fodd bynnag, rydym hefyd yn gwerthfawrogi ymgeiswyr sy’n gallu dangos profiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc a/neu gefnogi’r rhai sydd ag anghenion/anableddau ychwanegol nad oes ganddynt gymhwyster cysylltiedig fel y disgrifiwyd.

DYNAMIC Gweithiwr Cymorth Sesiynol (Gwener) Hysbyseb CYM

JD DS a MP – Gweithiwr Cymorth Sesiynol (CYM)

DYNAMIC Ffurflen Gais (CYM)

DYNAMIC Ymgeisydd Swydd Hysbysiad Preifatrwydd (CYM)