A Centre for Children and Young People with Disabilities

A Centre for Children and Young People with Disabilities

#DynamicallyDifferent

Welcome/ Croeso

 

Thank you for visiting the Dynamic Centre for Children and Young People with Disabilities website based in Wrexham, North Wales.

We are currently in the process of designing our new website, thank you for your patience as we transition from our old system.

The Our Services (Children and Young People) page is live and although very basic in format has and an overview of our services and English and Welsh versions of the referral from for practitioners or young person.

If you would like any further information about any of our services* or would like to speak to a member of the team, please contact 01978 263656.

*Please note Dynamic services are not open-access and there is a referral process and eligibility criteria for all children and young people’s Dynamic services. We would encourage any parent/carer or professional to contact the Dynamic team for further information.

———————————————

Diolch am ymweld â gwefan y Ganolfan Dynamic ar gyfer Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau yn Wrecsam, Gogledd Cymru.

Rydym yn y broses o ddylunio ein gwefan newydd ar hyn o bryd, diolch am eich amynedd wrth i ni drosglwyddo o’n hen system.

Mae’r dudalen Ein Gwasanaethau (Plant a Phobl Ifanc) yn fyw ac er ei bod yn sylfaenol iawn o ran fformat, mae ganddi drosolwg o’n gwasanaethau a  Cymraeg a Saesneg ffurlen gyferio i ymarferwyr neu berson ifanc.

Os hoffech ragor o wybodaeth am unrhyw un o’n gwasanaethau* neu os hoffech siarad ag aelod o’r tîm, cysylltwch â 01978 263656.

*Nodwch yw gwasanaethau Dynamig yn fynediad agored ac mae proses atgyfeirio a meini prawf cymhwysedd ar gyfer yr holl wasanaethau Deinamig i blant a phobl ifanc. Byddem yn annog unrhyw riant/gofalwr neu weithiwr proffesiynol i gysylltu â’r tîm Dynamic am ragor o wybodaeth.

 

Registered Charity No: 1102954            Company Limited by Guarantee: 4839002
Rhif Elusen Gofrestredig: 1102954       Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 4839002