A Centre for Children and Young People with Disabilities

A Centre for Children and Young People with Disabilities

#DynamicallyDifferent

Activity Support Workers/ Gweithwyr Cymorth Gweithgaredd

Job Vacancies – 3 x Activity Support Workers @ £10.65 per hour and a Mileage Allowance Payment.

13 hours per week (These hours are to be worked after 3pm and at weekends as required)

Venues/Activities across Wrexham County Borough.

Dynamic are looking for enthusiastic individuals to provide tailored support to children/ young people aged 8 -19 years with disabilities/support needs so that they can access a sport, leisure, social or recreation opportunity in their local communities.

The worker will support each child/young person for an agreed period of time so they can develop their confidence and skills, working towards them attending independently after agreed support comes to an end.

Ideally a qualification or working towards a qualification in a related discipline would be preferable (e.g. QCF L3 Health and Social Care, CCLD, Playwork) together with some experience. However, we equally value applicants who can demonstrate experience who may not initially possess a related qualification as described.

Essential?

An enhanced DBS is required for all these positions and the worker must hold a full, valid, UK driving licence and have access to a car to use for business purposes.

DYNAMIC Activity Support Workers (Advert) ENG

DYNAMIC JD and PS – Activity Support Worker (ENG)

DYNAMIC Application Form (ENG)

DYNAMIC Privacy Notice (ENG)

————————————————————————————————————————————–

Swyddi Gwag – 3 x Gweithiwr Cymorth Actifedd @ £10.65 yr awr a Thaliad Lwfans Milltiroedd.

13 awr yr wythnos (Bydd yr oriau hyn yn cael eu gweithio ar ôl 3pm ac ar benwythnosau yn ôl yr angen)

Lleoliadau/Actifeddau ar draws Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae Dynamic yn chwilio am unigolion brwdfrydig i ddarparu cymorth wedi’i theilwra i blant/pobl ifanc 8-19 oed ag anableddau/anghenion cymorth fel y gallant gael mynediad at gyfle chwaraeon, hamdden, cymdeithasol neu adloniant yn eu cymunedau lleol.

Bydd y gweithiwr yn cymorth pob plentyn/person ifanc am gyfnod cytunedig o amser fel y gallant ddatblygu eu hyder a’u sgiliau, gan weithio tuag at fynychu’n annibynnol ar ôl i gymorth gytûn ddod i ben.

Yn ddelfrydol, byddai cymhwyster neu weithio tuag at gymhwyster mewn disgyblaeth gysylltiedig yn well (e.e. FfCCh L3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, GDDP, Gwaith Chwarae) ynghyd â rhywfaint o brofiad. Fodd bynnag, rydym yn rhoi gwerth cyfartal ar ymgeiswyr sy’n gallu dangos profiad nad ydynt efallai’n meddu ar gymhwyster cysylltiedig i ddechrau fel y disgrifir.

Hanfodol?

Mae angen GDG uwch ar gyfer pob un o’r swyddi hyn ac mae’n rhaid i’r gweithiwr feddu ar drwydded yrru lawn, ddilys y DU a bod â mynediad at gar i’w ddefnyddio at ddibenion busnes.

DYNAMIC Gweithiwr Cymorth Actifedd (Hysbyseb) CYM

DYNAMIC DS a MP – Gweithiwr Cymorth Actifedd (CYM)

DYNAMIC Ffurflen Gais (CYM)

DYNAMIC Ymgeisydd Swydd Hysbysiad Preifatrwydd (CYM)