A Centre for Children and Young People with Disabilities

A Centre for Children and Young People with Disabilities

#DynamicallyDifferent

Dynamic Futures Project/ Prosiect Dynamic Dyfodol

Empowering young people with disabilities aged 15-25 years living in Wrexham to make a difference in their own lives to achieve their aspirations

Dynamic Futures is a young-person-led project funded by The National Lottery Community Fund to support young people with disabilities aged 15 – 25 years in Wrexham County Borough.

The project aims to build independent life skills, self-esteem and self-confidence along with emotional and mental resilience so that young people can successfully navigate the difficult journey from child to adulthood.

We have spoken with young people about the new project and they and staff describe it as:

‘Building Dynamic Futures Together’
‘The project that helps me be the best I can possibly be

WHO CAN WE SUPPORT?

Dynamic Futures can support any young person who meets the following criteria:

 • Lives in Wrexham
 • Is aged 15 (Year 11) – 25 Years
 • Has a mild or moderate diagnosed disability or learning disability;
 • Or, has several diagnosed learning difficulties that impact significantly on their daily life
 • Not be working with any other transition service

REFERRAL PROCESS

If the young person meets all the eligibility criteria, the next steps would be to make a referral. We are happy to receive self-referrals, referrals from parents/ carers or a family member or from professionals. Our referral form is available by downloading the form below.

Once your referral is received, it is reviewed by a panel made up of the Dynamic Futures Team and a Dynamic Trustee to ensure that Dynamic Futures is the most appropriate source of support for you/ your young person. All young people and families are contacted following the referral panel to share the outcome of the meeting.

HOW IS THE SERVICE DELIVERED?

The Dynamic Futures Project is always young person led and we can offer the following services:

PROJECT WORK

Through the project young people can be provided with one-to-one support or group work activities to develop independent living skills including:

 • Transport Training
 • Money Management
 • Time Keeping
 • Household Chores (including laundry)
 • Cooking/ Baking
 • Shopping
 • Form Filling
 • Decision Making

EMPLOYABILITY SKILLS AND VOLUNTEERING

We can offer and support access to an array of volunteering opportunities and accreditation, along with the skills young people need for their future employment.

This could include help with: CV writing, job applications, supporting access to education or training opportunities through both statutory and alternative services.

HEALTH AND WELL-BEING

We provide information and workshops on different subjects and support access /referrals to relevant agencies to further support their needs. We do this in a person-centred environment to support certain areas the young person may wish to improve on or change.

We can support the young person in areas such as:

 • Healthy eating
 • Understanding their thoughts, feelings and anxieties and ways to support these
 • Understanding LGBTQ+ issues

OUTDOOR AND RECREATION

We offer a range of outdoor and recreational activities to suit the needs and abilities of the young person.

Staff are qualified in a range of exciting opportunities including hill walking, swimming, canoeing and kayaking and indoor climbing.

There is an emphasis on trying new, fun activities safely, to encourage a healthier and active lifestyle.

CONTACT DETAILS 

If you are a young person or know a young person who you think could benefit from our support, please contact us at:

Gall Dynamic Dyfodol gefnogi unrhyw berson ifanc sy’n cwrdd â’r meini prawf canlynol:

Dynamic Futures Project
35 Rhosddu Road
Wrexham
LL11 2NW

01978 357411
info@dynamicwrexham.org.uk

***********************************************************************

Prosiect Dynamic Dyfodol

Grymuso pobl ifanc sydd ag anableddau rhwng 15-25 oed sy’n byw yn Wrecsam, i wneud gwahaniaeth yn eu bywydau eu hunain er mwyn gyflawni eu dyheadau.

Mae Prosiect Dynamic Dyfodol yn brosiect â arweinir gan bobl ifanc a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gefnogi pobl ifanc ag anableddau rhwng 15 a 25 oed ym Mwrdeistref Sir Wrecsam.

Nod y prosiect yw adeiladu sgiliau bywyd annibynnol, hunan-barch a hunanhyder ynghyd â gwytnwch emosiynol a meddyliol fel y gall pobl ifanc lywio’i siwrnai anodd o fod yn blentyn i fod yn oedolyn.

Rydym wedi siarad â phobl ifanc am y prosiect ac mae nhw a’r staff yn ei ddisgrifio fel:

Adeiladu Dyfodol Dynamig Gyda’n Gilydd’
‘Y prosiect sy’n fy helpu i fod y gorau y gallaf fod’

PWY ALLWN GEFNOGI?

Mae pwyslais ar roi cynnig ar weithgareddau hwyliog newydd yn ddiogel, er mwyn annog ffordd iachach ac egnïol o fyw.

 • Yn byw yn Wrecsam
 • Yn 15 oed (Blwyddyn 11) – 25 oed
 • Gyda anabledd neu anabledd dysgu ysgafn neu gymedrol;
 • Neu, gyda sawl anhawster dysgu wedi’i ddiagnosio, sy’n effeithio’n sylweddol ar eu bywyd bob dydd
 • Peidio â gweithio gydag unrhyw wasanaeth trosglwyddo arall

Y BROSES CYFEIRIO

Os yw’r person ifanc yn cwrdd â’r holl feini prawf, y camau nesaf fyddai i lenwi ffurflen cyfeirio. Rydym yn hapus i dderbyn hunan-gyfeiriadau, atgyfeiriadau gan rieni / gofalwyr neu aelod o’r teulu neu gan weithwyr proffesiynol. Mae ein ffurflen atgyfeirio ar gael trwy lawrlwytho’r ffurflen isod.

Unwaith y derbynnir eich atgyfeiriad, caiff ei adolygu gan banel sy’n cynnwys y Tîm Dynamic Dyfodol ac Ymddiriedolwr Dynamic i sicrhau mai Dynamic Dyfodol yw’r ffynhonnell gymorth fwyaf priodol i chi / eich person ifanc. Cysylltir â phob person ifanc a theulu yn dilyn y panel atgyfeirio i rannu canlyniad y cyfarfod.

SUT MAE’R GWASANAETH YN CYFLWYNO?

Mae’r Prosiect Dyfodol Dynamic bob amser yn cael ei arwain gan bobl ifanc a gallwn gynnig y gwasanaethau canlynol:

GWAITH PROSIECT

Trwy’r prosiect gellir darparu cefnogaeth un i un neu weithgareddau gwaith grŵp i bobl ifanc ddatblygu sgiliau byw’n annibynnol gan gynnwys:

 • Hyfforddiant Trafnidiaeth
 • Rheoli Arian
 • Cadw Amser
 • Tasgau Cartref (gan gynnwys golchi dillad)
 • Coginio / Pobi
 • Siopa
 • Llenwi Ffurflenni
 • Gwneud Penderfyniadau

SGILIAU CYFRIFOLDEB A GWIRFODDOLI

Gallwn gynnig a chefnogi mynediad at amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli ac achredu, ynghyd â’r sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc ar gyfer eu cyflogaeth yn y dyfodol.

Gallai hyn gynnwys cymorth gyda: ysgrifennu CV, ceisiadau am swydd, cefnogi mynediad i gyfleoedd addysg neu hyfforddiant trwy wasanaethau statudol ac amgen.

IECHYD A LLES

Rydym yn darparu gwybodaeth a gweithdai ar wahanol bynciau ac yn cefnogi mynediad / atgyfeiriadau i asiantaethau perthnasol i gefnogi eu hanghenion ymhellach. Rydym yn gwneud hyn mewn amgylchedd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i gefnogi rhai meysydd y gallai’r person ifanc fod eisiau gwella arnynt neu newid.

Gallwn gefnogi’r person ifanc mewn meysydd fel:

 • Bwyta’n iach
 • Deall eu meddyliau, eu teimladau a’u pryderon a’u ffyrdd o gefnogi’r rhain
 • Deall materion LGBTQ +

AWYR AGORED A HAMDDEN

Rydym yn cynnig ystod o weithgareddau awyr agored a hamdden i weddu i anghenion a galluoedd y person ifanc.

Mae staff yn gymwysedig mewn ystod o gyfleoedd cyffrous gan gynnwys cerdded bryniau, nofio, canŵio a chaiacio a dringo dan do.

MANYLION CYSWLLT

Os ydych chi’n berson ifanc neu’n adnabod person ifanc a allai, yn eich barn chi, elwa o’n cefnogaeth, cysylltwch â ni yn:

Prosiect Dynamic Dyfodol
35 Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 2NW

01978 357411
info@dynamicwrexham.org.uk